« Ulrika, Tomás Saraceno, Petite France | Main | Kristina Sara Henrik, La Petite Bretagne »
lördag
mar062010

Karin, Kaffe

Karin och jag sågs på S:t Paulsgatan, Kaffe. På vägen hem köpte jag bl a Kung Markattas Jordnötssmör med havssalt, inspiration Jonas Colting. För en stund sedan jordnötssmörmackor. I morgon blir det hans cocosbollar.
   

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.