Main | Idag »
lördag
aug232008

Bohuslän

Besök hos Ulla och Lasse, mina f d svärföräldrar på Tjörn i helgen. Jag sover i rummet vid köket. Utsikten är från terassen, rumsfönstret och köksfönstret. 

Bröllop på klipporna när vi åt middag. Först hela sällskapet och sedan fotografering.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.