« Hotellet (3/5) | Main | Högskoleprovet (5/5) »
lördag
jan092010

Stegtävling (4/5)

I juni 2009 vann jag Korpens Stegtävling som är Sveriges största. Jag gick ca 200 mil på 39 dagar. Dagssnittet var 5.2 mil, och min placering 1 av 21 440 tävlande. Som längst en dag gick jag ca 7 mil. Jag är första (enda?) kvinna som har vunnit hela tävlingen. Ett tag trodde jag att jag är nya Evy Palm (Jennas idé) utan att testa i praktiken. Fast nej, det var jättetråkigt att springa tycker jag, älskar träning för övrigt, Friskis & Svettis... och att gå (som sagt!).
  

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.