« Stegtävling (4/5) | Main
lördag
jan092010

Högskoleprovet (5/5)

Mitt senaste resultat på högskoleprovet. DTK + NOG drar ner poängen (var är logiken?). Jag har funderat på att läsa till psykolog. HT 2008 hade 1.7 räckt i Stockholm, men då passade det inte tidsmässigt. Oftast krävs 1.8 - 2.0. Jag börjar kanske plugga igen, det måste i så fall vara fullständigt rätt. Och vad är det för eh Leonardo da Vinci (??)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.