« Stegtävling (4/5) | Main
lördag
jan092010

Högskoleprovet (5/5)

Senaste resultatet på högskoleprovet. DTK + NOG drar ner poängen. Har funderat på att läsa till psykolog eller socionom (som socionom: med unga vuxna, som psykolog finns flera fält jag är intresserad av). Börjar kanske plugga igen, det måste i så fall verkligen vara helt rätt. Edit maj 2014: sätter i gång hösten 2015 (har gjort HP igen). Socionomprogrammet. Edit juli 2014: våren 2015 börjar jag plugga till arkivarie! Underbart! HELT rätt!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.