« State Theatre i St. Petersburg | Main | I lördags »
söndag
mar192017

Jenny Holzer och Tauba Auerbach

Vaknade i en dröm, om Einar Jolin och hans ljuslockiga hår. It's so bright in the dreamlight (William Orbit).

Apropå Einar och William etc., Jenny Holzer. "A sense of.. " är en av hennes truismer. Tauba Auerbach.
Nu ska jag fortsätta.. Mina drömmar är ofta ganska tråkiga. Att räkna äpplen. Att lägga en sked här eller där.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.