« Bayesian Network Models | Main | Film mode »
tisdag
jan172017

Mild och intensiv

Jag igår. Det kan sluta oväntat, en kamera på avvägar som i söndags. Dokumentärtips. I söndags tränade jag för första gången i glasögon, kom på på Götgatan, "har ju glasögonen på mig!". Hoppades inte tappa en vikt eller så i fel vinkel/moment. Det funkade!
 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.