« Mild och intensiv | Main | Tereza, Paterson »
måndag
jan162017

Film mode

Igår såg vi Ang Lees The Ice Storm, i förrgår Anna Odells Återträffen och Björn Runges Om jag vänder mig om. Skivstång igår, med Sylvia! Petra och jag träffades på Shanti, Katarina Bangata. Peshwari Naan (funderade på ett koriander) och himmelsk Palak Paneer Sizler. Orkade inte glass. Snart blir det Manhunter, Röd Drake, När lammen tystnar, Hannibal. 

Roligt träffas! Nu är det Knowledge Organisation III. Sen träning, Sveavägen. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.